Pomiary elektryczne

Obowiązujące przepisy wymagają przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznej zarówno podczas odbioru, jak też regularnie w trakcie eksploatacji.

Działamy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Obowiązujące przepisy wymagają przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznej zarówno podczas odbioru (po ukończeniu montażu, po każdej zmianie lub rozbudowie instalacji), jak też regularnie w trakcie eksploatacji. Zakres sprawdzenia odbiorczego lub okresowego określony jest w normie PN-HD 60364-6.

Nasza firma wykonuje Kompleksowe Pomiary Ochronne oraz Diagnostykę Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Pomiary wykonujemy przyrządami pomiarowymi firmy Sonel. Przyrządy poddawane są okresowej kontroli metrologicznej, spełniają dyrektywy europejskie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa i posiadają znak CE. Po wykonanych pomiarach wykonujemy dokumentację techniczną obejmującą protokoły zdawczo-odbiorcze prac pomiarowych. W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonujemy na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji, urządzeń elektrycznych.

Pomiary ochronne obejmują w zależności od potrzeb:

  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • pomiar rezystancji uziemień i ciągłości obwodów odgromowych
  • pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiar parametrów jakości zasilania – pełna analiza
  • pomiar parametrów ochronnych urządzeń i elektronarzędzi
  • pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy i oświetlenia awaryjnego.